Valitsen Suomalaista ry

Yhdistyksen nimi:
Valitsen Suomalaista ry

Kotipaikka:
Salo

Osoite:
Turuntie 9, 24240 Salo

Rekisterinumero:
211.183

Merkitty rekisteriin:
07.10.2013

 

Hallitus

Puheenjohtaja: Jukka Alanko

Varapuheenjohtaja: Jyrki Sjöholm

Sihteeri: Juhani Nummentalo

Rahastonhoitaja: Juha Särestöniemi

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Valitsen suomalaista ry ja sen kotipaikka on Salo.
 2. Tarkoitus ja toimintamuodot
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotimaisten tuotteiden ja palveluiden suosiota ja sitä kautta koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Valitsen suomalaista –kampanjaa koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja; toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja samaan tarkoitukseen pyrkivien tahojen kanssa.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja järjestää kilpailuja ja maksullisia huvitilaisuuksia.
 3. Jäsenet
  Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai joka on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Yhdistyksen jäseniltä ei peritä liittymismaksua eikä vuotuista jäsenmaksua.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen johtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan / tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuun välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole määrätty toisin, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Koukouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat
 11. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta;
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille;
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuli- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
  (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.